Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության վերարտադրողական վարքագծի և միգրացիոն ռիսկերի ուսումնասիրության

Էջերի քանակը: 157

Հրատարակման ամսաթիվը: 2018

Հեղինակ: UNFPA, MLSA, CRRC

Publisher: UNFPA, MLSA, CRRC

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության վերարտադրողական վարքագծի ընտրանքային հետազոտությունն իրականացվել է 2017թ. հուլիս-նոյեմբեր ամիսներին ՀՌԿԿ-Հայաստանի,  ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը` բնակչություն և զարգացում (ԲԶ) ծրագրի շրջանակում ցուցաբերել է ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն: Սույն հետազոտության նպատակն էր ՀՀ բնակչության վերատադրողական վարքագծի ակտիվացման, ծնունդների թվի փոփոխման վրա խթանիչ և ապախթանիչ ազդեցություն ունեցող գործոնների բացահայտման միջոցով նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում վարվող ժողովրդագրական և ընտանիքի քաղաքականությունների կատարելագործմանը: