You are here

Նոր թողարկումներ

Տեղեկատվական գրքույկ՝ «Պատնեշային մեթոդներ»

հրատարակություն

Տեղեկատվական գրքույկը պատրաստվել է ՄԱԲՀ «Հարավային Կովկասում երիտասարդության վերարտադրողական առողջության նախաձեռնություն» ծրագրի շրջանակներում

 

 
 

 

Ամբողջական դիտարկում

ՀՀ արտաքին և ներքին միգրացիայի ընտրանքային հետազոտություն, 2007

հրատարակություն

ՀՀ արտաքին և ներքին միգրացիայի ընտրանքային հետազոտությունն իրականացվել է 2007 թ. հունիս-նոյեմբեր ամիսներին ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից` ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի ֆինանսական և տեխնիկական աջակցությամբ: Հետազոտության նպատակն է գնահատել 2002-2007 թթ-ին (մինչ հետազոտության անցկացումը նախորդող ժամանակաշրջանը) երկրում արձանագրված սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների հետևանքով հանրապետության արտաքին և ներքին միգրացիոն միտումներում արձանագրված փոփոխությունները, ինչպես նաև միգրացիոն տեղաշարժերում ներգրավված բնակչության առանձին համախմբերի ծավալային և որակական բնութագրիչները, նրանց սոցիալ-ժողովրդագրական ու տնտեսական բնութագրերը և նրանց հետագա միգրացիոն ծրագրերը:

 

 

Ամբողջական դիտարկում

«Ընտանիք» ինստիտուտի հետազոտություն, 2006

հրատարակություն

«Ընտանիք» ինստիտուտի հետազոտությունը իրականացվել է 2006 թ. ապրիլ-նոյեմբեր ամիսներին ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը ցուցաբերել է ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն: Հետազոտության նպատակն է Հայաստանում «Ընտանիք» ինստիտտուտի, դրա կազմի և կառուցվածքի վերաբերյալ հավաքագրել մանրամասն վիճակագրական և ժողովրդագրական տվյալներ, ինչպես նաև օժանդակել «Ընտանիքի նկատմամբ պետական քաղաքականության հայեցակարգը և հիմնադրույթները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծին:

 

 

Ամբողջական դիտարկում

Էջեր