You are here

Խորհրդատվության օգնությամբ հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումը կանխելու 6 քայլ

Տեղեկատվական թերթիկը վեց պարզ քայլով ներկայացնում է, թե ինչ կարող են անել բուժաշխատողները, հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումները կանխելու համար: