You are here

Նոր թողարկումներ

Հայաստանում միգրացիայի հետազոտություն

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 2018-2021թթ. ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

հրատարակություն

Հետազոտությունը նպատակ է հետապնդել.

- Բացահայտել և գնահատել դիտարկման հետհայաց ժամանակում (այսուհետ ԴՀԺ՝ 2018-2021թթ.) Հայաստանի Հանրապետության արտաքին միգրացիոն հոսքերի առավել հավաստի ծավալային, կառուցվածքային ու որակական բնութագրիչները,

- Դրանց ու նախորդ տարիներին Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի կողմից նույն մեթոդաբանությամբ իրականացված հետազոտությունների  համապատասխան տվյալների համեմատական վերլուծության հիման վրա գնահատել Հայաստանի արտաքին միգրացիոն իրավիճակում վերջին երկու տարիներին տեղի ունեցած քանակական և որակական փոփոխությունները, 

- Բացահայտել դրանց հիմնական գործոնները, պատճառահետևանքային կապերը, վեր հանել առկա միգրացիոն հիմնախնդիրները, քննարկել դրանց հաղթահարման կամ սրությունը մեղմելու հնարավորությունները և ներկայացնել նման ներուժ ունեցող առաջարկներ: 
 

Ամբողջական դիտարկում

Հայաստանում անպտղության հետազոտություն

«Անպտղության տարածվածությունը Հայաստանի Հանրապետության բնակչության շրջանում» քանակական հետազոտություն

հրատարակություն

Սույն հաշվետվության մեջ ներկայացված են քանակական հետազոտության մեթոդաբանությունն ու արդյունքները: Անպտղության տարածվածությունը բնորոշելու համար առանձնացվել են հարցվողների այն խմբերը, որոնք համարվում են անպտուղ, պտղաբերներ և ենթադրյալ պտղաբերներ, ինչպես նաև պտղաբերության անհայտ կարգավիճակ ունեցողներ: Սույն զեկույցն ամփոփում է խմբերի նկարագրությունը՝ ըստ սոցիալ-ժողովրդագրական ցուցանիշների, ապրելակերպի պայմանների և առողջական վիճակը բնորոշող մի շարք ցուցանիշների։ Զեկույցում ներկայացված են նաև մի շարք առաջարկներ, որոնք անհրաժեշտ է դիտարկել ոլորտում բարեփոխումներին ուղղված քայլեր ձեռնարկելիս և քաղաքականություն մշակելիս։

Ամբողջական դիտարկում

«ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 2022» ԶԵԿՈՒՅՑ 2022, ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Փաստաթուղթ

Այս տարվա զեկույցը նվիրված է աշխարհում չնախատեսված և անցանկալի հղիությունների խնդրին և վերնագրված է «Տեսնել անտեսանելին. հիմք՝ չնախատեսված հղիությունների անտեսված ճգնաժամի դեմ գործելու համար»։ Այն ի մի է բերում հասարակությունների, երկրների և, ընդհանուր առմամբ, համաշխարհային զարգացման վրա չնախատեսված հղիությունների և դրանց ազդեցության վերաբերյալ ամենաարդի տվյալները:

Ամբողջական դիտարկում

COVID-19-ի պայմաններում երիտասարդների հոգեկան առողջությունը համապետական ներակայացուցչական հետազոտություն

հրատարակություն

Հետազոտությունն իրականացվել է 2020 թ. դեկտեմբեր – 2021 թ. ՀՌՌԿ-Հայաստան հիմնադրամը, Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի պատվերով՝ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Երիտասարդների առողջության և մասնակցության խթանում» ծրագրի շրջանակներում։

Հետազոտության նպատակն է վեր հանել COVID-19 համավարակի և Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների պատճառով 16–24 տարեկան երիտասարդների շրջանում հայտնաբերված հոգեկան առողջության խնդիրները, դրանց դրսևորման ձևերը, կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ նպատակները, մտահոգությունները։

Ամբողջական դիտարկում

Համառոտ տեղեկանք. Բնակչության համաշխարհային օր 2021

Փաստաթուղթ

Համառոտ տեղեկանք

COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ամբողջական դիտարկում

«Աշխարհի բնակչությունը 2021» զեկույց. համառոտ տեղեկանք

Փաստաթուղթ

«Աշխարհի բնակչությունը 2021» զեկույցը նվիրված է այնպիսի հիմնախնդիրների բացառմանը, ինչպիսիք են մանկահասակների ամուսնությունը, կանանց ու աղջիկների՝ պատվի համար սպանությունները, կանանց սեռական օրգանների խեղումը։ Որպես նման երևույթների բացառման ճանապարհ, զեկույցը նշում է կանանց՝ սեփական մարմնի վերաբերյալ որոշումներ կայացնող դառնալը։

Ամբողջական դիտարկում

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ 2020։ ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Փաստաթուղթ

COVID-19 համավարակի բերած ճգնաժամը ողջ աշխարհում ծանր ազդեցություն ունեցավ մարդկանց, համայնքների և տնտեսությունների վրա:

Ամբողջական դիտարկում

«COVID-19 համավարակի ժամանակ պետության արձագանքն ընտանեկան բռնությանը» արագ գնահատում

Տեխնիկական հաշվետվություններ եւ փաստաթղթեր

«COVID-19 համավարակի ժամանակ պետության արձագանքն ընտանեկան բռնությանը» արագ գնահատում։

Գնահատումն իրականացվել է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում մարդու իրավունքների խթանում և պաշտպանություն» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի կողմից:

Ամբողջական դիտարկում

ԱՌՈՂՋ ՄԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրատարակություն

Հղիությունը կարևոր իրադարձություն է յուրաքանչյուր կնոջ կյանքում: Դա մի շրջան է, որի նորմալ ընթացքից կախված է և՛ հղի կնոջ, և՛ նրա ապագա մանկիկի առողջությունը:

Ամբողջական դիտարկում

Վաղ մանկության շրջանում խնամքի և կրթության (ՎՄՇԽԿ) քաղաքականությունները Եվրոպական միությունում, և դրանց ազդեցությունն աշխատուժում կանանց մասնակցության և աշխատաշուկայում ոչ լրիվ աշխատաժամանակով ներգրավվածության վրա

հրատարակություն

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ վաղ մանկության շրջանում երեխայի խնամքի և զարգացման ծառայությունների ոլորտում ներդրումները կենսական նշանակություն ունեն աշխատաշուկայում կանանց մասնակցությունն ապահովելու, աշխատանքն ու անձնական կյանքը հավասարակշռելու համար հնարավորությունների շրջանակն ընդլայնելու, ինչպես նաև գենդերային հավասարությանը նպաստելու առումով: 2014-2017թթ. Եվրոպական միությունում ՎՄՇԽԿ քաղաքականությունների զարգացման, աշխատուժում կանանց մասնակցության և գենդերային ճեղքվածքների վրա դրանց ազդեցության վերլուծությունը փաստում է, որ ԵՄ անդամ երկրները (ընդ որում, որոշները ավելի մեծ հաջողությամբ, քան մյուսները) զգալի ջանքեր են գործադրում երեխաների ներգրավվածությունը ՎՄՇԽԿ-ում ընդլայնելու համար, և դրանց արդյունքում երկրների մեծ մասին հաջողվել է շարունակաբար մեծացնել ՎՄՇԽԿ ծառայությունների մատուցման շրջանակը: Հայաստանում ՎՄՇԽԿ արդյունավետ քաղաքականության իրականացումը թույլ կտա ոչ միայն նպաստել աշխատաշուկայում կանանց մասնակցության աճին, այլև միևնույն ժամանակ կանխարգելել սեռի հատկանիշով երեխայի խտրական ընտրությունը՝ կանանց համար ապահովելով ընտրության ավելի լայն շրջանակ և տնտեսական հզորացման ավելի լայն հնարավորություններ: Ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունների արդյունքները, այս առումով թերևս առանցքային նշանակություն ունեն ՎՄՇԽԿ և աշխատաշուկայում կանանց մասնակցության աճին միտված քաղաքականությունները: Այսպիսով, Հայաստանը պետք է բազմապատկի իր ջանքերը ՎՄՇԽԿ ապահովելուն միտված ընդգրկուն և արդյունավետ քաղաքականություններ ձևավորելու, իրականացնելու և դրանք մշտադիտարկելու ուղղություններով:

Ամբողջական դիտարկում

Էջեր