հրատարակություն

Նոր թողարկումներ

COVID-19 համավարակի բերած ճգնաժամը ողջ աշխարհում ծանր ազդեցություն ունեցավ մարդկանց, համայնքների և տնտեսությունների վրա:

Ամբողջական դիտարկում

«COVID-19 համավարակի ժամանակ պետության արձագանքն ընտանեկան բռնությանը» արագ գնահատում։

Գնահատումն իրականացվել է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում մարդու իրավունքների խթանում և պաշտպանություն» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի կողմից:

Ամբողջական դիտարկում

Հղիությունը կարևոր իրադարձություն է յուրաքանչյուր կնոջ կյանքում: Դա մի շրջան է, որի նորմալ ընթացքից կախված է և՛ հղի կնոջ, և՛ նրա ապագա մանկիկի առողջությունը:

Ամբողջական դիտարկում

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ վաղ մանկության շրջանում երեխայի խնամքի և զարգացման ծառայությունների ոլորտում ներդրումները կենսական նշանակություն ունեն աշխատաշուկայում կանանց մասնակցությունն ապահովելու, աշխատանքն ու անձնական կյանքը հավասարակշռելու համար հնարավորությունների շրջանակն ընդլայնելու, ինչպես նաև գենդերային հավասարությանը նպաստելու առումով: 2014-2017թթ. Եվրոպական միությունում ՎՄՇԽԿ քաղաքականությունների զարգացման, աշխատուժում կանանց մասնակցության և գենդերային ճեղքվածքների վրա դրանց ազդեցության վերլուծությունը փաստում է, որ ԵՄ անդամ երկրները (ընդ որում, որոշները ավելի մեծ հաջողությամբ, քան մյուսները) զգալի ջանքեր են գործադրում երեխաների ներգրավվածությունը ՎՄՇԽԿ-ում ընդլայնելու համար, և դրանց արդյունքում երկրների մեծ մասին հաջողվել է շարունակաբար մեծացնել ՎՄՇԽԿ ծառայությունների մատուցման շրջանակը: Հայաստանում ՎՄՇԽԿ արդյունավետ քաղաքականության իրականացումը թույլ կտա ոչ միայն նպաստել աշխատաշուկայում կանանց մասնակցության աճին, այլև միևնույն ժամանակ կանխարգելել սեռի հատկանիշով երեխայի խտրական ընտրությունը՝ կանանց համար ապահովելով ընտրության ավելի լայն շրջանակ և տնտեսական հզորացման ավելի լայն հնարավորություններ: Ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունների արդյունքները, այս առումով թերևս առանցքային նշանակություն ունեն ՎՄՇԽԿ և աշխատաշուկայում կանանց մասնակցության աճին միտված քաղաքականությունները: Այսպիսով, Հայաստանը պետք է բազմապատկի իր ջանքերը ՎՄՇԽԿ ապահովելուն միտված ընդգրկուն և արդյունավետ քաղաքականություններ ձևավորելու, իրականացնելու և դրանք մշտադիտարկելու ուղղություններով:

Ամբողջական դիտարկում

Վերլուծությունն իրականացվել է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից՝ Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ և ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Տղաների նախապատվության և աղջիկների թերարժևորման կանխարգելմանն ու ղղված գլոբալ ծրագրի» շրջանակներում: Սույն փաստաթղթի բովանդակությունը որևէ կերպ չի արտացոլում Եվրոպական միության և/կամ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի տեսակետները:

Ամբողջական դիտարկում

«Աշխարհի բնակչությունը 2018» զեկույցի համառոտ տեղեկագիր:

Ամբողջական դիտարկում

Հայաստանում արու զավակ ունենալուն արտահայտված նախապատվություն է տրվում։ Այս նախապատվությունը, գումարվելով հղիության վաղ շրջանում պտղի սեռը պարզելու տեխնոլոգիաների մատչելիությանը, հանգեցրել է նորածինների սեռերի միջև բնական հավասարակշռության խախտման։ Դրությունը բարդացրել է ծնելիության մակարդակի անկումը։ Հայաստանում ծնելիության գումարային գործակիցը 1990-ականների սկզբի՝ մեկ կնոջ հաշվով միջինը 2,62 երեխայից նվազել է մինչև այսօրվա 1,6-ը։

Ամբողջական դիտարկում

Տեղեկատվական թերթիկ հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումների մասին, որը նաև ծառայում է որպես հղիության օրացույց-հաշվիչ:

Ամբողջական դիտարկում

Տեղեկատվական թերթիկը վեց պարզ քայլով ներկայացնում է, թե ինչ կարող են անել բուժաշխատողները, հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումները կանխելու համար:

Ամբողջական դիտարկում

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության վերարտադրողական վարքագծի ընտրանքային հետազոտությունն իրականացվել է 2017թ. հուլիս-նոյեմբեր ամիսներին ՀՌԿԿ-Հայաստանի,  ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը` բնակչություն և զարգացում (ԲԶ) ծրագրի շրջանակում ցուցաբերել է ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն: Սույն հետազոտության նպատակն էր ՀՀ բնակչության վերատադրողական վարքագծի ակտիվացման, ծնունդների թվի փոփոխման վրա խթանիչ և ապախթանիչ ազդեցություն ունեցող գործոնների բացահայտման միջոցով նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում վարվող ժողովրդագրական և ընտանիքի քաղաքականությունների կատարելագործմանը:

Ամբողջական դիտարկում

Էջեր