You are here

 

Նէն Աղջիկ երեխայի միջազգային օրվա խորհրդանիշն է Հայաստանում։ Նա ծնվել է 2013 թվականի հոկտեմբերի 11-ին։ Նէի մասին ավելին տես այստեղ. https://armenia.unfpa.org/hy/news/ne