You are here

Առաջարկների հրավեր

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ RFQ Nº UNFPA/ARM/RFQ/2021/004

ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը հայտարարում է գնահարցում՝ առաջարկների ներկայացման հրավեր։ Մանրամասներն այստեղ։

30 Սեպտեմբեր 2021

RFQ Nº UNFPA/ARM/RFQ/2021/003 - Վերջնաժամկետը երկարացվել է

ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը (ՄԱԲՀ) հայտարարում է գնահարցում՝ առաջարկների ներկայացման հրավեր։

17 Օգոստոս 2021

REQUEST FOR QUOTATION RFQ Nº UNFPA/ARM/RFQ/2021/01

UNFPA hereby solicits a quotation for the following service:

Development of comprehensive integration model of adolescent friendly services in primary healthcare facilities of Armenia.

UNFPA requires the provision of services as per the Terms of Reference (ToR) attached.

17 Մայիս 2021

REQUEST FOR QUOTATION RFQ Nº UNFPA/ARM/RFQ/2020/013

The RFQ deadline has been extended until November 12, 2020.

UNFPA hereby solicits a quotation for the following service:

Hotel Accommodation/Training and Conference Facilities

12 Նոյեմբեր 2020

REQUEST FOR QUOTATION RFQ Nº UNFPA/ARM/RFQ/2020/010

UNFPA hereby solicits a quotation for the following service:

Preparation and performance of an interactive puppet theatre play on preventing COVID-19 and safe behavior

UNFPA requires the provision of services as per the Terms of Reference (TOR) attached.

11 Սեպտեմբեր 2020

REQUEST FOR QUOTATION RFQ Nº UNFPA/ARM/RFQ/2020/009

This solicitation has been extended untill 07 October 2020.

UNFPA hereby solicits a quotation for the following service:

11 Սեպտեմբեր 2020

REQUEST FOR QUOTATION RFQ Nº UNFPA/ARM/RFQ/2020/008 - Extended deadline

UNFPA extends the deadline for quotations until 31 August 2020 at 17:00.

UNFPA hereby solicits a quotation for the following service:

31 Օգոստոս 2020

REQUEST FOR QUOTATION RFQ Nº UNFPA/ARM/RFQ/2020/006

UNFPA hereby solicits a quotation for the following service:

“Developing information system (software) to ensure implementation of state housing assistance programs, including data exchange with the banks”

UNFPA requires the provision of services as per the Terms of Reference (ToR) attached.

28 Հուլիս 2020

Request for Quotations to Conduct Nation-wide Household Sample Survey on Infertility Prevalence among the Population of the Republic of Armenia

UNFPA hereby solicits a quotation for the following service: to conduct Nation-wide Household Sample Survey on Infertility Prevalence among the Population of the Republic of Armenia (Survey) as per the Terms of Reference (ToR) attached.

05 Փետրվար 2020

Request for Quotations to Conduct Nation-wide Household Sample Survey on Infertility Prevalence among the Population of the Republic of Armenia

UNFPA hereby solicits a quotation for conducting Nation-wide Household Sample Survey on Infertility Prevalence among the Population of the Republic of Armenia, with total sample size of around 3000 men in reproductive age (15-54) and women in reproductive age (15-49) in all marzes and Yerevan.

18 Դեկտեմբեր 2019

Էջեր